ដក-ដាក់ប្រាក់ពី SKYBETKH

ដក_ដាក់ប្រាក់

ដក-ដាក់ប្រាក់ ពីក្រុមហ៊ិន SKYBETKH មានភាពងាយស្រួល ថែមទាំង រហ័សទាន់ចិត្ត ដោយសារ SKYBETKH យកចិត្តទុកដាក់ ទៅលើសេវាកម្មបំរើអតិថិជន  និង សុវត្តិភាពខ្ពស់បំផុត ជូនអតិថិជនទាំងអស់ ។ ដូចនេះហើយទើប SKYBETKH មានសេវាកម្មរហ័ស ពេញ24ម៉ោង។ ហើយ វិធីនៃការដក-ដាក់លុយ ពីវេសាយ  SKYBETKH មាន1 របៀប គឺ អតិថិជន អាចដកប្រាក់ ជាមួយបុគ្គលិក តាមរយះ Chat Line Telegram និង Page  ផ្លូវការរបស់វេបសាយ ដើម្បី ដក-ដាក់ប្រាក់តែម្តង ។ ហើយរាល់ ការដកប្រាក់ របស់អតិថិជន ខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទេរ ជូនជូលទៅ ធនាគារ ឫ គណនីវីង ផ្តាល់ខ្លួនរបស់អតិថិន គ្រប់រូប។ ដោយការផ្ទេរប្រាក់ មានរយះពេលមិនលើសពី 3នាទី នោះទេ ដូចនេះហើយទើប SKYBETKH ជាវេបសាយ កំសាន្តអនឡាញ ដែលនាំមុខគេ នាពេលបច្ចុបន្ន ដេឡអតិថិជន គ្រប់រូប អាចជឿរជាក់បាន ហើយយើង ក៏បានទទួលស្គាល់ និងការកោតសរសើរ ពីសំណាក់អតិថិជនគ្រប់រូប ផងដែរ ។

ដូចនេះហើយ ទើបវេបសាយ របស់យើង ( SKYBETKH ) ជាជម្រើស ទី១ ដែលអតថិជនគ្រប់រូប អាចជឿរ ទុកចិត្ត ១០០% ទាំងសេវកម្ម និង សុវត្តិភាព ។