ប្រម៉ូសិនសម្រាប់អតិថិជនថ្មី​របស់​ skybetkh

១.ប្រូមូសិនសម្រាប់សមាជិកថ្មីកីឡាលើកដំបូង

1. សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 50%
2. តម្រូវអោយសមាជិកទាំងអស់ ដាក់លុយយ៉ាងតិច 5 ដុល្លា ឡើងទៅ
3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ ត្រូវលេងអោយបាន ចំនួន 10ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប ទើបអាចធ្វើការដកលុយបាន

ឧទាហរណ៍៖

– សមាជិក ដាក់លុយមកដំបូងចំនួន 5 ដុល្លា
-ទទួលបានការបន្ថែម 50% គឺមានចំនួន 2.5ដុល្លា សរុបគឺសមាជិកទទួលបានសរុប 7.5 ដុល្លា
-សមាជិតត្រូវលេងអោយបាន 10ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប គឺ 7.5 x 10 = 75 ដុល្លា ទើបអាចដកលុយបាន

២.ប្រូមូសិនសម្រាប់សមាជិកថ្មីស្លុតលើកដំបូង

1.​ សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម ៥០%
2. តម្រូវអោយសមាជិកទាំងអស់ ដាក់លុយយ៉ាងតិច 5 ដុល្លា ឡើងទៅ
3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ​ ត្រូវលេងអោយបាន ចំនួន 10ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប ទើបអាចធ្វើការដកលុយបាន

ឧទាហរណ៍៖

–  សមាជិក ដាក់លុយមកដំបូងចំនួន 5 ដុល្លា
– ទទួលបានការបន្ថែម ៥០% គឺមានចំនួន 2.5 ដុល្លា សរុបគឺសមាជិកទទួលបានសរុប 7.5 ដុល្លា
– សមាជិតត្រូវលេងអោយបាន 10ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប គឺ 7.5 x 10 = 75 ដុល្លា ទើបអាចដកលុយបាន

៣.ប្រូមូសិនសម្រាប់សមាជិកថ្មីកាស៊ីណូលើកដំបូង

1. សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 50%
2. តម្រូវអោយសមាជិកទាំងអស់ ដាក់លុយយ៉ាងតិច 5 ដុល្លា ឡើងទៅ
3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ​ ត្រូវលេងអោយបាន ចំនួន 10ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប ទើបអាចធ្វើការដកលុយបាន

ឧទាហរណ៍៖

– សមាជិក ដាក់លុយមកដំបូងចំនួន 5 ដុល្លា
– ទទួលបានការបន្ថែម 50% គឺមានចំនួន 2.5 ដុល្លា សរុបគឺសមាជិកទទួលបានសរុប 7.5 ដុល្លា
– សមាជិតត្រូវលេងអោយបាន 10ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប គឺ 7.5 x 10 = 75 ដុល្លា ទើបអាចដកលុយបាន

៤.ប្រូមូសិនសម្រាប់សមាជិកថ្មីកាស៊ីណូលើកដំបូង

1. សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 50%
2. តម្រូវអោយសមាជិកទាំងអស់ ដាក់លុយយ៉ាងតិច 5 ដុល្លា ឡើងទៅ
3. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ​ ត្រូវលេងអោយបាន ចំនួន 10ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប ទើបអាចធ្វើការដកលុយបាន

ឧទាហរណ៍៖

– សមាជិក ដាក់លុយមកដំបូងចំនួន 5 ដុល្លា
– ទទួលបានការបន្ថែម 50% គឺមានចំនួន 2.5 ដុល្លា សរុបគឺសមាជិកទទួលបានសរុប 7.5 ដុល្លា
– សមាជិតត្រូវលេងអោយបាន 10ដង នៃទឹកប្រាក់សរុប គឺ 7.5 x 10 = 75 ដុល្លា ទើបអាចដកលុយបាន

៥.ប្រាក់បង្វិលប្រចាំខែសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់​ 10%